กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

โครงสร้างการบริหารกองทุนหมุนเวียน

ประธานอนุกรรมการ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อนุกรรมการ

 1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 2. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
 3. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
 4. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 5. ผู้แทนสำนักงบประมาณ
 6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. นายระพี แม้นนนทรัตน์ 
 2. นายชูเกียรติ สุวรรณรังสี
 3. นายเอกกมล แพทยานันท์
 4. นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ
 5. นายปราโมทย์ ธรรมสโรช 
 6. นายศุภชีพ ดิษเทศ
 7. นางนาตยา ดีจอง
 8. นายวิทยุต บุนนาค
 9. นายวิทยุต บุนนาค

อนุกรรมการและเลขานุการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
Skip to content