กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี

ยุทธศาสตร์ 1 : ยกระดับการสื่อสารสังคมและสร้างองค์ความรู้
เป้าหมายหลัก เพื่อสื่อสารกับสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความรู้และทำความเข้าใจ สังคมในบริบทใหม่ ติดตามพลวัตการเปลี่ยนแปลง สร้างความเป็นธรรม
กลยุทธ์ 1.1 สื่อสารองค์กรสู่ผู้รับบริการและสาธารณะ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
กลยุทธ์ 1.2 เชื่อมโยงการทำงานกับนโยบายด้านการพัฒนาทางสังคมกับภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์ 1.3 สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ที่นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาคุณภาพการบริการและการติดตามประเมินผล
เป้าหมายหลัก พัฒนาแนวทางในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพคนพิการ เสริมสร้างโอกาสคนพิการและองค์กรคนพิการในการเข้าถึงการสนับสนุนจากกองทุนฯ อย่างทั่วถึง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการทำงานและการกระจายอำนาจ
กลยุทธ์ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุม
กลยุทธ์ 2.3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ 2.4 ติดตามประเมินผล การทบทวนผลการทำงาน และการรายงานอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
เป้าหมายหลัก ยกระดับการบริหารจัดการเชิงรุก สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร สมรรถนะสูง และมีความทันสมัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบเทคโนโลยีและ ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ที่ทำงานน่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน
กลยุทธ์ 3.1 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กลยุทธ์ 3.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 3.4 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน

ทิศทางกลยุทธ์การบริหารกองทุนฯ ปี พ.ศ. 2560-2564

ในการการกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ครั้งนี้ ได้พิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถ นำไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกอย่างรอบด้านตามการนำเสนอที่ผ่านมา สำหรับกองทุนฯ ซึ่งยังเป็นองค์กร ภาครัฐ ได้พิจารณาภารกิจขององค์กร (Organizational Mission) ตามเหตุผลในการมีองค์กร และเป้าประสงค์ของ องค์กร (Organizational Objectives) ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์กร

ในส่วนของการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) มีการกำหนดโดยสร้างแผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงโครงสร้างขององค์กร (Organizational Structure) และวัฒนธรรมขององค์กร Organizational Culture) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามที่พึงประสงค์ และในส่วนการควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) ได้กำหนดโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานไว้ในแผนปฏิบัติการไว้แล้วเป็นระยะ ๆ

Skip to content