กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการหาคนพิการเข้าทำงานและคนพิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

สถานประกอบการที่ต้องการหาคนพิการเข้าทำงาน และคนพิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

สามารถกรอกแบบฟอร์มแสดงความต้องการได้ตาม QR Code ได้ดังต่อไปนี้

Skip to content