กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรได้มีการมองภาพการพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจนและมีทิศทางสำหรับอนาคต ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เป็นการตอบคำถามว่าองค์กรจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?) วิสัยทัศน์ สำหรับแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2560-2564 คือ “เป็นกองทุนที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
คือ การกำหนดหน้าที่โดยรวมของส่วนราชการ เป็นการตอบคำถามว่า “ส่วนราชการต้อง การบรรลุอะไร” พันธกิจจะกำหนดตามหน้าที่หรือภารกิจหลักตามกฎหมายที่องค์กรต้อง ดำเนินการ และหรือความจำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

พันธกิจ สำหรับแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ.2560-2564 มี 4 ประการดังนี้

  1. สื่อสารสังคมและติดตามพลวัตการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์ความรู้เพื่อทำความเข้าใจ สังคมในบริบทใหม่ สร้างความเป็นธรรม
  2. หนุนเสริมภารกิจของ กระทรวง (พม.) และกรม (พก.) ในการให้คำตอบกับสังคมด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างทางเลือกเชิงนโยบายและลดความเหลื่อมล้ำ
  3. เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับนโยบายด้านการพัฒนาทางสังคม เพื่อการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การมีงานทำ การสร้างรายได้
  4. การบริหารจัดเชิงรุก สร้างนวัตกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้ ทันสมัย สร้างบุคลากรเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพชีวิตการทำงาน
Skip to content