กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พก. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของคนพิการ และสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

              วันนี้ (30 พ.ย. 65) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของคนพิการ และสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 29 พฤศจิกายน 2565 - 3 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถประกอบอาชีพได้จริง ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่มีผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ แต่ยังขาดทักษะ องค์ความรู้ และช่องทางการเข้าถึงตลาดทั้งด้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ หรือช่องทางอื่นๆ ให้ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมประกอบด้วย 1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่ สู่กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สำหรับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การแบ่งกลุ่มย่อย workshop พัฒนาเทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้า และการสร้างบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ 3) การออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท อะโตแน็กซ์ จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพคนพิการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) รวมทั้งสิ้น 116 คน
Skip to content