กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ทำเนียบบุคลากร

นางสาวสราญภัทร
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ

นางพรนิภา มาสิลีรังสี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางณฐอร อินทร์ดีศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความ เสมอภาคคนพิการ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นายศุภลักษ์ เสนาพรหม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและ งานคดีนิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี ศรีสละ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตาม ประเมินผลนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลพร ขนุนก้อน

นางสาววิไลพร ขนุนก้อน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจ้างงาน คนพิการนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

Skip to content