กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

คลังความรู้

งานวิจัย

คนพิการในสถานประกอบการ

เอนก สะสมทรัพย์

การออกแบบสภาพแวดล้อม เพื่อให้เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตจองผู้พิการ

วันชัย อินทร์วงศ์

สถานประกอบการและนโยบายภาครัฐ

วันชัย อินทร์วงศ์

คนพิการในสถานประกอบการ

เอนก สะสมทรัพย์

การออกแบบสภาพแวดล้อม เพื่อให้เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตจองผู้พิการ

วันชัย อินทร์วงศ์

สถานประกอบการและนโยบายภาครัฐ

วันชัย อินทร์วงศ์

Skip to content