กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ

แผนภูมิแสดงลำดับการปฏิบัติและยื่นรายงานการจ้างงานคนพิการ
Skip to content