กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ

ให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการโดย

คุณสมบัติผู้กู้

ประเภทรายบุคคล

คนพิการประสงค์ยื่นกู้เอง

บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 บริบูรณ์ หรืออายุ 17 ปีขึ้นไปและได้สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตถึงขั้นไม่สามารถทำนิติกรรมเองได้ และไม่เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และสติปัญญา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

มีบัตรประจำตัวคนพิการ

มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินกองทุน เว้นแต่จะได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ไม่มีหนี้สินค้างชำระอยู่กับกองทุน หรือได้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินที่กู้ยืม

มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ขอรับเงินสนับสนุน

มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืม โดยมีบุคคลค้ำประกันการกู้ยืม ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่น่าเชื่อถือได้หรือองค์กรตามประเภทความพิการหรือองค์กรของคนพิการที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันให้กับสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน

มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพที่ขอกู้ยืม

ผู้ดูแลคนพิการ ประสงค์ยื่นกู้

บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 บริบูรณ์ หรืออายุ 17 ปีขึ้นไปและได้สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตถึงขั้นไม่สามารถทำนิติกรรมเองได้ และไม่เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และสติปัญญา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินกองทุน เว้นแต่จะได้ดำเนินการแก้ไจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ไม่มีหนี้สินค้างชำระอยู่กับกองทุน หรือได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินที่กู้ยืม

มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ขอรับเงินสนับสนุน

มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืม โดยมีบุคคลค้ำประกันการกู้ยืม ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่น่าเชื่อถือได้ หรือองค์กรตามประเภทความพิการหรือองค์กรของคนพิการที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันให้กับสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน

มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพที่ขอกู้ยืม

มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการหลังบัตรประจำตัวคนพิการ หรือได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน

คนพิการซึ่งอยู่ในความดูแลเป็นผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก สติปัญญา หรือมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้

ต้องรับดูแลคนพิการหรืออุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ประเภทรายกลุ่ม

เป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ทั้งนี้ ต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งสมาชิกสามารถเป็นผู้ค้ำประกันให้กันและกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน

มีการออมเงินของกลุ่มในสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สมาชิกในกลุ่มต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดฝึกอบรม และต้องเป็นอาชีพเดียวกันหรือแบบเดียวกันกับอาชีพที่กู้ยืมเงินไปลงทุน

มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ได้รับการรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันจริง

มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่มที่จะดำเนินการอย่างชัดเจน

ต้องมีคำว่า “กลุ่ม” ประกอบอยู่ในชื่อกลุ่ม

มีสถานที่ทำการของกลุ่มที่แน่นอน

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ

ผู้กู้ยืม

บัตรประจำตัวคนพิการ

บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน)

ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน)

สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม

รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4*6 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ (กรณีผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์กู้แทนคนพิการและไม่มีชื่อเป็นผู้ดูแลหลังบัตรประจำตัวคนพิการ)

หนังสือความเห็นจากแพทย์ระบุว่าคนพิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ (กรณีผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์กู้แทนคนพิการ)

แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพโดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบาชีพที่ขอกู้

หนังสือยินยอมคู่สมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

หลักฐานการศึกษา ประกาศณียบัตร หรือวุฒิที่ผ่านการฝึกอาชีพ ถ้ามี (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็นมาด้วย)

กรณียื่นคำขอกู้เพื่อค้าสลากฯที่มีโควตาสลากฯ ให้แนบสำเนาเอกสารยืนยันในการรับสลากฯจากแหล่งที่ได้รับเช่น สภาสังคมสงเคราะห์ หรือกองสลากฯ เป็นต้น

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงไทย) หรือธนาคารอื่น ของผู้กู้ยืมเงิน

กรณีเป็นสมาชิกองค์กรคนพิการให้แนบบัตรสมาชิกขององค์กรหรือเอกสารยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กรที่ค้ำประกัน (กรณีให้องค์กรค้ำประกัน)

ผู้ค้ำประกัน

บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน

ทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน ผู้ค้ำประกันซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน หรือกรณีผู้ค้ำประกัน ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีและทะเบียนการค้า (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือน ย้ำนะคะ ต้องฉบับจริงเท่านั้น

แผนที่เดินทางทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพโดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น

หนังสือยินยอมคู่สมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

องค์กรตามประเภทความพิการหรือองค์กรของคนพิการค้ำประกัน

ข้อบังคับขององค์กรคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันให้กับสมาชิก

รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรในฐานะผู้ค้ำประกัน

บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 บริบูรณ์ หรืออายุ 17 ปีขึ้นไปและได้สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย)
Skip to content